Regulamin Sklepu Renesans Piękna

Regulamin sklepu internetowego Renesans Piękna

ważny od 11.10.2023


I. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

2. Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

3. Sprzedający – Beata Juskowiak Renesans Piękna z siedzibą ul. Nowa 2, 60-023 Robakowo, NIP: 7773071997 REGON: 302531620; e-mail: renesanspiekna@onet.pl

4. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

5. Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego;

6. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny  pod adresem www.renesanspiekna.pl/sklep, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia. Sklep internetowy prowadzony jest przez Sprzedającego.

7. Towar – produkt bądź produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

8. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedającym a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

9. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

10. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

12. Użytkownik – każdy, odwiedzający Sklep, niezależnie od tego czy zostanie przez niego zawarta ze Sklepem Umowa sprzedaży,  czy nie.

II. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.renesanspiekna.pl.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

– zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

– warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

– zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

4. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: w celu poprawnego korzystania ze Sklepu i jego funkcjonalności, a w tym składania zamówień należy posiadać urządzenie z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową. Klient powinien ponadto posiadać aktywne konto poczty elektronicznej. W celu dostarczenia Towaru na potrzeby firmy kurierskiej Klient powinien również dysponować aktywnym numerem telefonu.

5. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego w sklepie internetowym w czasie składania zamówienia jeszcze przed jego zatwierdzeniem oraz na stronie głównej serwisu www.renesanspiekna.pl oraz sporządzić jego wydruk.


III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Rejestracja poprzez założenie indywidualnego konta Użytkownika (zwane dalej: „Konto”) w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i dobrowolne zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie www.renesanspiekna.pl.

Założenie Konta w Sklepie pozwala na szybką identyfikację Użytkownika i ogranicza znacznie czas dokonywania kolejnych zakupów. Dodatkowo, zarejestrowani Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z ofert specjalnych i rabatów oraz przy spełnieniu dodatkowych warunków (uzyskanie ID lub e-mail sponsora) uczestniczenia w systemie prowizyjnym dla konsultantów.

Dokonując rejestracji Konta, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności opisaną w punkcie X niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.   i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) w celu opisanym  poniżej. Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania Umowy.

Poprzez rejestrację Konta Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnej realizacji Umowy, a w szczególności  przekazanie ich Partnerom będącym wykonawcą usług integralnie związanych z realizacją umowy (np. przewoźnik, firma logistyczna, platformy płatnicze, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia. Przekazane w ten sposób dane Użytkownika ww. Partnerzy mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

Rejestrując Konto, Użytkownik może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych na pocztę e-mail.


Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

– podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

– dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

– dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.

2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet,

– niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

– niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

– korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Sprzedającego,

– korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przejściowego zaprzestania świadczenia Usługi ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją strony internetowej www.renesanspiekna.pl.

5.  Sprzedający dołoży wszelkich starań aby przerwy techniczne były ograniczone do niezbędnego minimum.

IV. Ceny i metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT oraz wszelkie inne składniki.

2. Ceny produktów, podane na stronie internetowej, są cenami ostatecznymi dla klientów dokonujących zakupów zarówno na terytorium Polski, jak i dla nabywców VAT UE (faktury VAT dotyczące WDT).

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

– za pobraniem

– płatnością w systemie tpay.com

– przelewem (po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym)

Opłata za zamówienie pobierana jest w zależności od wybranej formy płatności: następuje od razu przy wyborze płatności on-line, zaś w momencie doręczenia paczki przez wybranego przewoźnika przy wybranej metodzie płatności przy odbiorze. Płatność przelewem jest możliwa po wcześniejszym kontakcie ze Sprzedającym pod numerem telefonu kontaktowego podanym na stronie www.renesanspiekna.pl bądź na adres poczty elektronicznej renesanspiekna@onet.pl.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania, modyfikowania i odwoływania akcji promocyjnych na stronie internetowej Sklepu. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w Zamówieniach przyjętych do realizacji przed wejściem w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. Wprowadzone zmiany nie mogą wpływać na skuteczność oraz sposób wykonywania złożonych wcześniej zamówień.

5. Oferty promocyjne nie łączą się ze sobą chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.


V. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.renesanspiekna.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia  – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami i oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

5. W celu realizacji Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

7. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

8. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok, za pośrednictwem strony internetowej Sklepu oraz w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności gdy ze względów technicznych Klient nie może złożyć zamówienia lub nie może dokonać rejestracji za pośrednictwem strony internetowej www.renesanspiekna.pl, można złożyć zamówienie telefonicznie pod numerem +48 518 465 200 w dni robocze w godz. 7:30 – 15:30. O ewentualnych zmianach w godzinach pracy, Klienci będą informowani na stronie internetowej Sklepu.W przypadku składania zamówienia telefonicznie Klient zobowiązany jest, przed przystąpieniem do złożenia zamówienia, do zapoznania się treścią niniejszego Regulaminu.

9. Informacje zawarte w formularzu Zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sprzedający zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji Zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację Zamówienia, w szczególności uniemożliwiają, prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sprzedający podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie Zamówienia.

10. Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji Zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru, nieterminowo regulował należności za zamówiony Towar lub w sytuacji, gdy autentyczność Zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

11. Klient w ramach realizacji zamówienia wyraża zgodę na kontakt ze Sklepem za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w zamówieniu lub przy rejestracji, albo też – w przypadku zamówienia telefonicznego – pracownikowi, w szczególności tą drogą będą dostarczenie wszelkie informacje niezbędne dla realizacji zamówienia oraz dokumenty sprzedaży.

12. W przypadku wyboru przez Klienta innej formy płatności niż płatność „za pobraniem”, Sprzedający zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w ramach umowy sprzedaży, w przypadku gdy:

  • dane teleadresowe Klienta są błędne lub na tyle nieprecyzyjne, że uniemożliwiają dostawę Towaru,
  • transakcja nie została autoryzowana w systemie płatności elektronicznych tpay.com,
  • płatność za zamówienie nie została uiszczona w czasie 4 dni kalendarzowych od złożenia zamówienia.

Sprzedający  zastrzega sobie możliwość wyłączenia formy płatności „za pobraniem” wobec Klienta, który nie odebrał w przeszłości wysłanych zamówień.

13. Sklep może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Towaru dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

VI. Realizacja Zamówień i Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Polski odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

2. Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

– Firmy kurierskiej

– Paczkomatów

– Odbioru osobistego

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

3. Zamówienie złożone przez Klienta i potwierdzone przez Sprzedającego w dzień roboczy (tj. od Poniedziałku do Piątku, dalej określane jako „Dni Robocze”) do godz. 11:00, zostanie zrealizowane i wysłane do Klienta w tym samym Dniu Roboczym z zastrzeżeniem pkt. 5.

4. W przypadku wyboru płatności przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay.com, aby Zamówienie zostało przekazane do wysłania musi zostać w całości opłacone (tj. potwierdzone wpłatą na rachunku bankowym serwisu tpay.com lub rachunku bankowym Sprzedającego).

5. Dla Zamówień złożonych w Dni Robocze po godz. 11:00, w Sobotę lub w Niedzielę i Święta, realizacja Zamówienia rozpoczyna się w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone i potwierdzone drogą elektroniczną przez Sprzedającego (płatność za pobraniem) oraz w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym Zamówienie zostało w całości opłacone – tj. dniu zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym serwisu tpay.com lub rachunku bankowym Sprzedającego.

6. W przypadku konieczności weryfikacji Zamówienia zostanie ono przekazane do realizacji w najbliższy Dzień Roboczy następujący bezpośrednio po dniu, w którym zostało ono zweryfikowane.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że Towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności Towaru, Sprzedający zamieszcza o tym stosowną informację na stronie internetowej Sklepu przy opisie danego Towaru, przy czym brak takiej informacji na stronie internetowej Sklepu nie oznacza, że dany Towar jest dostępny. W przypadku niedostępności Towaru przy opisie którego nie było stosownej informacji, Klient jest informowany przez Sprzedającego i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości Zamówienia).

8. Termin realizacji dostawy wynosi w zależności od wyboru pośrednika  nie przekracza 5 dni roboczych pod warunkiem dostępności Towaru w magazynie Sklepu i poprawnie wypełnionych danych miejsca dostarczenia towaru przez Klienta. W przypadku dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej Zamówienia zarejestrowane do godziny 11.00 dnia roboczego zwykle są dostarczana na drugi dzień roboczy.  W przypadku zamówienia „za pobraniem” termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu potwierdzenia zamówienia.Natomiast w przypadku zamówienia, za które płatność będzie uiszczona za pośrednictwem serwisu payU, bądź przelewem termin realizacji zamówienia liczony jest od momentu otrzymania płatności.

9. Zamówienia przekraczające określoną wartość są wysyłane na koszt Sklepu. Informacja o aktualnie obowiązującym limicie zawsze jest umieszczona na stronach produktowych Sklepu oraz w „koszyku” podczas składania Zamówienia. W innym wypadku koszty przesyłki zakupionych Towarów ponosi Klient, o czym Klient zostaje poinformowany przed akceptacją składanego Zamówienia. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy.

10. Ze względu na dostawę przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej wymagane jest również podanie numeru telefonu kontaktowego oraz potwierdzenie obecności w miejscu dostawy w godz. 8.00-17.00.

11. W przypadku Zamówień niezrealizowanych z winy Klienta, a w szczególności, w przypadku nieodebrania przesyłki z powodu nieobecności we wskazanym miejscu dostawy w godzinach 8.00-17.00, nieuzasadnionej odmowy odbioru przesyłki, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedający zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami ponownego transportu zamówienia, niezależnie od wartości zamówienia.

12. Sprzedający uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania Zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy przesyłka nie została przejęta przez kuriera. Po przejęciu przesyłki przez kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

13. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera stan opakowania zewnętrznego przesyłki. W przypadku uszkodzenia opakowania przesyłki Klient proszony jest  sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybszy zgłoszenie i kontakt ze Sprzedającym.

VII. Prawo odstąpienia od umowy

1. Klient ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy Klient powinien poinformować Sklep  o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą na adres korespondencyjny: Renesans Piękna ul. Nowa 2, 62-023 Robakowo, lub pocztą elektroniczną na adres  poczty: renesanspiekna@onet.pl).

3. Klient może w tym celu skorzystać z poniższego wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Sklep prześle niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).

wzór formularza odstąpienia od umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy):

Formularz odstąpienia od umowy

Adresat: Renesans Piękna ul. Nowa 2, 62-023 Robakowo.

-Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży na odległość następującego towaru:……………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy…………………………………………………………………………………

– Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………….

– Adres korespondencyjny / mail / nr. telefonu…………………………………………………….

– Data i podpis……………………..(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient przesłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

5. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (opakowania i odesłania). Sklep nie ponosi kosztu zwrotu rzeczy.

6. Klient sklepu jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu do Sklepu.

7. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sklep zwróci Klientowi wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany przez Klienta o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.


8. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

9. Towar powinien zostać odesłany lub przekazany Sklepowi przez Klienta niezwłocznie na adres:

Renesans Piękna ul. Nowa 2, 62-023 Robakowo. Czynność ta nie może nastąpić później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.


10. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11. Zgodnie z artykułem 38 p. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, zwrot nie przysługuje w odniesieniu do towarów, dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć towar wolny od wad.

Reklamacje można składać:

– na piśmie na adres:  Renesans Piękna ul. Nowa 2, 62-023 Robakowo


– za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: renesanspiekna@onet.pl

W przypadku reklamacji Klient jest zobowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy.

Sprzedającym zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

Bezpłatne dodatki reklamowe nie będące przedmiotem Umowy sprzedaży  nie podlegają wymianie ani reklamacjom.


IX. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

1. Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.
– Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).
– Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

X. Polityka ochrony  prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Użytkowników przez sklep internetowy  prowadzony pod adresem www.renesanspiekna.pl (dalej zwaną: „Witryną”) przez Renesans Piękna ul. Nowa 2, 62-023 Robakowo, NIP: 7773071997 REGON: 302531620; e-mail: renesanspiekna@onet.pl.

Zapisy w niniejszej Polityce Prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Sprzedającego  wynikające z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej: RODO).

1. Podmiot odpowiedzialny za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych (Administrator)

Podmiotem odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r. i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219) jest Renesans Piękna ul. Nowa 2, 62-023 Robakowo, NIP: 7773071997 REGON: 302531620;

(zwany dalej „Administratorem”).

Dane kontaktowe Administratora:

– Pocztą pod adresem biura lokalnego: Renesans Piękna ul. Nowa 2, 62-023 Robakowo

– Pocztą elektroniczną: renesanspiekna@onet.pl

Administrator deklaruje, że dołożył wszelkiej staranności, aby obowiązki wynikające z ww. ustaw wypełnić przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są zapisane w Witrynie, a także skorzystać ze swojego prawa do korekty, blokady lub usunięcia swoich danych. W tym celu należy skorzystać z wymienionych powyżej danych kontaktowych.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na przetwarzanie lub wykorzystanie swoich danych przez Administratora według niniejszych postanowień o ochronie danych w całości lub w odniesieniu do poszczególnych działań, może on zgłosić swój sprzeciw pocztą elektroniczną lub listem, także korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje korzystając z wymienionych danych kontaktowych.

2. Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych

Dane osobowe to dane dotyczące rzeczowych lub osobistych powiązań określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej. Należą do nich przykładowo imię i nazwisko, numer telefonu, adres oraz wszystkie dane podstawowe, które użytkownik podał podczas rejestracji i tworzenia konta Użytkownika oraz podczas procesu składania zamówienia za pośrednictwem Witryny.

2.1 Postanowienia ogólne

1. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony praw i wolności osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane te są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty,

b) zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,

c) adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane,

d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane,

e) przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane,

f)  przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

2. W ramach środków wymienionych w pkt. 1 lit. f) powyżej, Administrator wdrożył m.in. następujące zabezpieczenia: zapory (firewalle), szyfrowanie danych i kontrole autoryzacji dostępu do informacji. Administrator, w szczególności dba o nieudostępnianie swoich haseł osobom trzecim. Po stronie Użytkownika pozostaje również dbałość o poprawność danych podanych przez niego w trakcie rejestracji konta w Witrynie i ich aktualizacja.

3. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1219).

2.2 Konto Użytkownika

Dla każdego Użytkownika, który rejestruje się w Witrynie przy użyciu funkcji „Utwórz konto”, zakładane jest konto Użytkownika, tzn. chroniony hasłem bezpośredni dostęp do zapisanych w Witrynie danych podstawowych użytkownika. Użytkownik może tutaj między innymi zobaczyć status złożonych zamówień lub zarządzać swoimi danymi osobowymi.

Podczas rejestracji konta klienta należy obowiązkowo podać następujące dane :

– imię

– nazwisko

– Firma (w przypadku przedsiębiorstw)

– adres

– kod pocztowy

– miasto

-numer telefonu

– dodatkowe informacje (istotne z punktu widzenia realizacji zamówień)

– hasło

– podanie ID lub e-mail sponsora (uzyskane po uprzednim kontakcie Klienta  ze Sklepem)

Adres do faktury (adres rozliczeniowy) i adres dostawy należy podać przy rejestracji konta lub dopiero przy składaniu zamówienia. W celu realizacji zamówienia potrzebne jest prawidłowe imię i nazwisko, dane adresowe i telefoniczne oraz dane dotyczące płatności. Adres e-mail użytkownika jest potrzebny, do potwierdzenia wpłynięcia zamówienia i jego wysłania, a także ogólnie w celu komunikacji z użytkownikiem. Ponadto adres e-mail użytkownika wykorzystywany jest do identyfikacji (jako nazwa przy logowaniu), gdy użytkownik loguje się na swoim koncie klienta.

2.3 Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystanie danych osobowych użytkownika

Administrator gromadzi, zapisuje i przetwarza dane Użytkownika w ramach obsługi zamówień tj. w ramach zawierania i realizacji umów sprzedaży towaru zawieranych na odległość (zwanych dalej” Umowami”), łącznie z ewentualnymi późniejszymi reklamacjami i zwrotami, na potrzeby administracji technicznej, dla własnych celów marketingowych oraz w celu zapobiegania czynom zabronionym i oszustwom.

Dane osobowe Użytkowników są przekazywane osobom trzecim jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi z realizacją Umowy lub rozliczenia, do celów marketingowych lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z Administrator usługodawcy (np. przewoźnik, firma logistyczna, platformy płatnicze, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji zamówienia. Przekazane w ten sposób dane Użytkownika mogą wykorzystać wyłącznie w celu realizacji swojego zadania.

2.3.1 Cel, podstawa i zakres przetwarzanie danych osobowych:

Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z działań podejmowanych przez Administrator.

Możliwe cele zbierania danych osobowych Użytkowników przez Administratora:

1. Zawarcie i realizacja Umowy, w tym obsługa płatności, komunikacja z użytkownikiem Witryny w związku z realizowaną Umową polegająca w szczególności na: przypisaniu kosztów i rabatów do zamówienia, potwierdzeniu złożonego zamówienia, potwierdzenia zmiany statusu zamówienia, powiadomienia o wysyłce zamówienia, powiadomienie szczególne dotyczące realizacji zamówienia (np. konieczność potwierdzenia danych wysyłkowych, konieczność potwierdzenia dostępności zamówionego towaru itp.), powiadomienie związane z prośbą o opinię na temat zrealizowanego zamówienia i poziomu jakości obsługi klienta.

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania Umowy lub podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie Klienta);

Zakres przetwarzanych danych osobowych (tylko dane zwykłe):

Dane osobowe Użytkownika i dane związane z korzystaniem przez użytkownika z Witryny: imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu.

2. Postępowanie reklamacyjne i zwroty towaru związane z wykonaną lub wykonywaną Umową w odniesieniu do obowiązujących w tym zakresie przepisów:

Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację/zwrot, dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu), nr konta bankowego (do zwrotu należności).

3. Wykorzystanie danych użytkownika do celów marketingowo-reklamowych

W ramach konkursów Administrator wykorzystuje dane Użytkowników uczestniczących w konkursie w celu powiadomienia o wygranej oraz reklamowania swojej oferty. Szczegółowe informacje podane są każdorazowo w warunkach uczestnictwa danego konkursu (regulamin konkursu).

W przypadku newslettera oraz innych form reklamy świadczonych drogą elektroniczną – wymagana jest zgoda Użytkownika wynikająca z odpowiednich przepisów. Jeżeli Użytkownik chciałby zrezygnować z newslettera, może w każdej chwili anulować swoją zgodę bez ponoszenia kosztów poza kosztami przekazania informacji według taryfy podstawowej. Do tego celu wystarczy zawiadomienie w formie tekstowej na wymienione w punkcie 1 dane kontaktowe (np. e-mail, list).

Administrator wykorzystuje dane Użytkownika także do celów marketingowo-reklamowych: aby móc kontaktować się z Użytkownikiem w związku ze złożonym zamówieniem, określonymi produktami i akcjami marketingowymi (w tym newsletter).

Podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią). Zakres przetwarzanych danych osobowych: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu.

Dane użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych dane te mogą być  wykorzystywane w celach marketingowych, w tym wysyłania informacji handlowej, marketingu bezpośredniego. (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

Jeżeli użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych w celach marketingowych z wykorzystywaniem środków komunikacji elektronicznej dane mogą być przekazywane do podmiotów wyspecjalizowanych w świadczeniu usług masowej wysyłki e-mail, sms lub mms, marketingu bezpośredniego.

Przy wyborze podmiotów świadczących tę kategorię usług Administrator kieruje się kryteriami podanymi w art. 28 ust. 1 RODO, tzn. że każdy ze zleceniobiorców musi dawać gwarancję wdrożenia i stosowania odpowiednich do kategorii danych osobowych środków technicznych i organizacyjnych służących ich bezpieczeństwu.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa Witryny i ochrony danych jego Użytkowników – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią).

Zakres przetwarzanych danych osobowych: dane logowania do Witryny, dane i geolokalizacja urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie.

Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania Zamówienia.

5. koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

2.3.2  Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)

Dane osobowe użytkownika serwisu mogą być przechowywane:

1. Dane osobowe przypisane do  konta Użytkownika w serwisie – przez cały czas aktywności konta (trwania umowy) oraz przez okres 10 lat po jej wygaśnięciu w postaci archiwalnej (zgodnie z postanowieniami Kodeksu cywilnego w przedmiocie przedawnienia roszczeń).

2. Dane marketingowe – do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika Witryny będą przechowane w postaci archiwalnej co najmniej przez 5 lat od momentu wycofania zgody.

3.Dane osobowe dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w  odpowiednich księgach rachunkowych – co najmniej przez 5 lat w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami m.in. ustaw: ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.

4. Dane osobowe niezbędne do dochodzenia roszczeń przez Administratora lub osoby trzecie, albo stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.

2.3.3  Udostępnianie danych osobowych

W związku z realizacją Umów sprzedaży Towaru zawieranych na odległość, Administrator udostępnia każdorazowo dane osobowe jednemu z Partnerów świadczących usługi przewozowe, kurierskie lub pocztowe. Aktualnie Administrator korzysta z następujących przewoźników:

  1. DPD Polska sp. z o.o., ul. Mineralna 15, 02–274 Warszawa,
  2. Inpost Paczkomaty Sp. z o.o. ul. Malborska 130, 30-624 Kraków
  3. General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. ul. Tęczowa 10, Głuchowo 62-052 Komorniki

Dane użytkownika za jego zgodą mogą być przekazywane do podmiotów świadczących usługi płatnicze (platform płatniczych). Aktualnie Administrator korzysta z następujących platform płatniczych:

tpay.com należący do spółki Krajowy Integrator Płatności S.A. ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań

2.3.4  Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administrator przysługuje:

– prawo dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu, oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach określonych w przepisach RODO;

– prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (dotyczy w szczególności przetwarzania danych w celach marketingowych),

– prawo wniesienia w każdym momencie sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych  – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której te dane dotyczą, a także prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowo-reklamowych,

– prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

2.3.5   Możliwość wyboru w zakresie zbieranych przez Administratora danych osobowych

1. Podanie danych osobowych przy rejestracji konta Użytkownika w Witrynie oraz przy składaniu zamówienia ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych uniemożliwi zawarcie i realizację Umowy.

2. Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług, udziału w systemach prowizyjnych oraz bonusów oferowanych przez Administratora danych i jego Partnerów biznesowych.

3. Ciasteczka (pliki cookie)

Ciasteczka to niewielkie pliki zapisywane na nośniku danych użytkownika, służące do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu wymiany z Witryną. Istnieją dwa rodzaje ciasteczek: ciasteczka sesyjne – usuwane po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika, oraz ciasteczka tymczasowe/stałe – przechowywane przez dłuższy okres lub na stałe na nośniku danych użytkownika. Dzięki przechowywaniu tych plików Administrator może odpowiednio przygotować Witrynę pod kątem preferencji użytkownika. Ułatwia to użytkownikowi korzystanie z Witryny, przykładowo dzięki zapisaniu określonych danych użytkownika, aby nie musiał ich za każdym razem podawać.

Akceptowanie plików cookie jest warunkiem umożliwiającym korzystanie z Witryny Administratora. Jeżeli jednak użytkownik zablokuje stosowanie ciasteczek, Witryna Administratora oraz serwis będą działać jedynie w oparciu o ograniczone funkcje.

3.1 Jakie ciasteczka wykorzystuje Administrator?

Większość używanych przez Witrynę plików cookie jest automatycznie usuwana z twardego dysku komputera Użytkownika po zakończeniu sesji przeglądarki (tzw. ciasteczka sesyjne). Ponadto Witryna może stosować także ciasteczka przechowywane na twardym dysku komputera Użytkownika. Wówczas podczas kolejnej wizyty Witryna automatycznie rozpoznaje Użytkownika oraz preferowane przez niego informacje i ustawienia. Ciasteczka tymczasowe i stałe (okres przechowywania od 1 miesiąca do 10 lat) są zapisywane na twardym dysku komputera Użytkownika, a po określonym czasie są automatycznie usuwane. Jedynym celem ciasteczek jest możliwie jak najlepsze dostosowanie Witryny do oczekiwań Użytkownika i tym samym ułatwienie mu poruszania się po Witrynie.

W ciasteczkach stosowanych przez Administratora zapisywane są wyłącznie dane pseudonimizowane. Podczas aktywacji ciasteczka przypisywany jest mu numer identyfikacyjny bez przypisywania danych osobowych Użytkownika do tego numeru identyfikacyjnego. Imię i nazwisko, adres IP lub podobne dane Użytkownika, umożliwiające bezpośrednie przypisanie pliku cookie do Użytkownika, nie są zapisywane w pliku cookie.

3.2   Retargeting

Witryna może korzystać z tak zwanej technologii retargetingu. Administrator wykorzystuje tę technologię, aby móc zaoferować użytkownikom atrakcyjniejszą ofertę internetową. Umożliwia ona przedstawienie użytkownikom, którzy zainteresowali się Witryną i prezentowanymi na niej produktami, odpowiedniej reklamy na stronach internetowych partnerów Administrator. Ewentualne wyświetlanie tych materiałów reklamowych na stronach partnerów Administrator opiera się na technologii ciasteczek oraz analizie wcześniejszego zachowania użytkownika. Ta forma reklamy realizowana jest całkowicie anonimowo.

Podczas korzystania z Witryny mogą być stosowane są ciasteczka, które służą do gromadzenia, zapisywania i wykorzystania danych dotyczących zachowania użytkownika. Ponadto dane użytkownika zawarte w ciasteczkach mogą być  przechowywane po zakończeniu sesji przeglądarki i przykładowo wykorzystywane podczas kolejnej wizyty w Witrynie.

3.3 Jak można zablokować zapisywanie plików cookie?

Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Witryny Administratora.

Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez Witrynę – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W przypadku braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej

4. Pliki logu

Podczas każdej wizyty w Witrynie, przeglądarka internetowa udostępnia dane dotyczące zachowania użytkownika, które zapisywane są w plikach logów, tak zwanych plikach logu serwera. Zapisane w ten sposób rekordy danych zawierają następujące dane: data i godzina pobrania, nazwa otwieranej strony, adres IP, URL strony referencyjnej (adres strony, z której użytkownik został przekierowany), pobrana ilość danych, a także informacje o wersji produktu stosowanej przeglądarki internetowej.

Te rekordy danych pliku logu są poddawane przez Administrator analizie w celu optymalizacji oferty i tworzenia możliwie jak najbardziej przyjaznej dla użytkownika Witryny, a także szybszego wykrywania i usuwania błędów oraz zarządzania wydajnością serwera. Ponadto Administrator wykorzystuje rekordy danych pliku logu w celu ochrony przed atakami na Witrynę, np. w ramach tak zwanych ataków distributed denial of service, których celem jest zablokowanie dostępu do Witryny poprzez przeciążenie zapytaniami.

5. Bezpieczna transmisja danych

Ponadto Witryna Administrator jest zabezpieczana poprzez bieżące działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione.

6. Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Witrynę. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

7. Pytania i zastrzeżenia

Wszelkie pytania i zgłoszenia  związane z przetwarzaniem przez nas danych osobowych mogą być zgłaszane przez Klientów pod specjalny adres e-mail: renesanspiekna@onet.pl

XIII. Postanowienia końcowe

1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują 14 dni od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy sprzedaży Towarów przed dokonaniem zmian. Brak akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu uniemożliwia zakup Towarów. Sprzedający umożliwi Klientowi zapoznanie się z Regulaminem przy składanym Zamówieniu. Klienci posiadający Konto w Sklepie zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu za pośrednictwem poczty elektronicznej. Klientowi, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian przysługuje uprawnienie do usunięcia Konta w każdym czasie.

Shopping Cart
Scroll to Top